سیاست شهری

در «قم‌نامه» تلاش می‌کنیم نگاه جستجوگری به جریانات سیاسی و مدیریتی شهر قم داشته باشیم.
نکات مرتبط با نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، شورای شهر قم، استانداری و فرمانداری و شهرداری، و همچنین تحولات تشکل‌های سیاسی فعال شهر، در این دسته قرار می‌گیرد.

شهرانه‌ی فلسفی

شهر، جایگاه دلپذیری‌ها و گذران‌های خوش است، نه تنها کارگاهِ معاش و تلاش. شهرداری از اساس، سازمانی فرهنگی و هنری است. در مدیریت‌های شهری هوشیار، همواره سعی بر آن است با بنیان‌گذاری سازمان فرهنگی و هنریِ توانمند، شهر را به روی‌دادی فرهنگی و هنری دگر سازند. به‌نظر می‌رسد، این مهم، در پرتوِ پنجره‌ی واحد خدمات دولتی و حکومتی، درخورِ دست‌یابی است. شهر، مسؤول مشخص و نام‌ونشان‌دار و پاسخگو می‌خواهد، با بالاترین اختیارات.
بستن